Algemene voorwaarden 


Artikel 1- Definities

1. De Trimsalon: De naar Nederlandse recht opgerichte trimsalon, ingeschreven bij de kamer van koophandel en geregistreerd in het handelsregister.

2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Trimsalon Pure Fur een overeenkomst heeft gesloten.

3. Overeenkomst: iedere tussen Trimsalon Pure Fur en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Trimsalon Pure Fur zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van de opdrachtgever.

4. Huisdier: Het dier waarvoor de overeenkomst wordt afgesloten. 

 

Artikel 2- Toepasselijkheid en totstandkoming

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhouding (toekomstige daaronder begrepen) tussen Trimsalon Pure Fur en de opdrachtgever.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen.

2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3- Aanvaarding en uitvoering overeenkomst

3.1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Trimsalon Pure Fur. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

3.2. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kan Trimsalon Pure Fur de overeenkomst ten alle tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurd met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

3.3. De opdrachtgever is bij beëindiging van de overeenkomst verplicht de vergoeding te betalen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

3.4. Trimsalon Pure Fur voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

3.5. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, betreffen de werkzaamheden van Trimsalon Pure Fur een inspanningsverbintenis. Trimsalon Pure Fur geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.

3.6. Trimsalon Pure Fur zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.7. Voor zover de opdrachtgever en Trimsalon Pure Fur in de overeenkomst of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen altijd indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Trimsalon Pure Fur opleveren, derhalve opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Trimsalon Pure Fur daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Trimsalon Pure Fur dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.8. Opdrachtgever dient op tijd te komen, in verband met de voor het huisdier gereserveerde tijd. Overeenkomsten welke niet, of niet geheel, kunnen worden uitgevoerd omdat de opdrachtgever te laat is verschenen, kunnen geen wanpresatie zijdens Trimsalon Pure Fur opleveren. 

3.9. In het geval dat het Huisdier tijdens de uitvoering van de overeenkomst directe (medische) hulp nodig heeft, is Trimsalon Pure Fur bevoegd een dierenarts in te schakelen. Alle door Trimsalon Pure Fur, in dit kader te maken kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 4- De te verstrekken informatie en meerwerk/wijzigingen

4.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Trimsalon Pure Fur aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in ieder geval uiterlijk bij het afleveren van het huisdier, aan Trimsalon Pure Fur wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Trimsalon Pure Fur zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van Trimsalon Pure Fur zulks vorderen, is Trimsalon Pure Fur gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de opdrachtgever. 

4.3. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Trimsalon Pure Fur zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak deze kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

4.4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Trimsalon Pure Fur de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Trimsalon Pure Fur zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak deze kosten door te berekenen.

4.5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 

4.6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. 

Artikel 5- Annuleringsvoorwaarden

5.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel. 

5.2. Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

5.3. In geval van annulering binnen 24 uren voor overeengekomen tijdstip van de trimbeurt, is de opdrachtgever de 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

5.4. De opdrachtgever is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

5.5. Indien opdrachtgever, zonder mededeling aan Trimsalon Pure Fur, niet verschijnt op het overeengekomen tijdstip zal Trimsalon Pure Fur naast de volledige overeengekomen prijs, ook administratiekosten (á €15,-) in rekening brengen.

5.6. Trimsalon Pure Fur behoudt zich het recht voor om van deze rechten af te zien in noodsituaties, welke ter beoordeling zijn van Trimsalon Pure Fur.

Artikel 6- Klachten

6.1. De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn huisdier gehouden te onderzoeken of Trimsalon Pure Fur de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan Trimsalon Pure Fur. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan Trimsalon Pure Fur.

6.2. Indien een klacht van de opdrachtgever door Trimsalon Pure Fur gegrond wordt bevonden, zal Trimsalon Pure Fur zorgdragen voor kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op locatie van Trimsalon Pure Fur ter zijner beschikking te stellen op een tussen Trimsalon Pure Fur en de opdrachtgever nader te bepalen tijdstip. 

6.3. Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is Trimsalon Pure Fur ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de door de opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs.

6.4. Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige (schriftelijke) mededeling doet aan Trimsalon Pure Fur, komen al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.

Artikel 7- Opschorting en ontbinding 

7.1. Trimsalon Pure Fur is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Trimsalon Pure Fur ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

7.2. Voorts is Trimsalon Pure Fur gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is Bijvoorbeeld sprake indien: A. Het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van Trimsalon Pure Fur, de uitvoering van de trimbeurt voor hem bezwaarlijk/onmogelijk maakt; B. Het huisdier anderszins onhandelbaar is; C. Het huisdier een (besmettelijke) ziekte blijkt te hebben, waardoor Trimsalon Pure Fur, zijn medewerkers en of andere aanwezige dieren gevaar lopen.

7.3. Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Trimsalon Pure Fur gemaakte kosten en/of daardoor geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Trimsalon Pure Fur op de grond van dit artikel uitgeoefende opschorting- en ontbindingsrecht.

7.5. Indien Trimsalon Pure Fur de overeenkomst op grond van dit rtikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 8- Prijzen en betalingscondities

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door Trimsalon Pure Fur vermelde prijzen richtprijzen. Trimsalon Pure Fur is, zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever, gerechtigd de door de opdrachtgever te betalen prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdrachtgever benodigde middelen gerechtvaardigd is.

8.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante betaling verschuldigd, op het moment dat het huisdier door hem bij Trimsalon Pure Fur wordt opgehaald. 

8.3. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op de door Trimsalon Pure Fur voorgeschreven wijze.

8.4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

8.5. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. 

Artikel 9- Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1. Trimsalon Pure Fur is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Trimsalon Pure Fur toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen vermeden.

9.2. Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door Trimsalon Pure Fur komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van Trimsalon Pure Fur beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier.

9.3. De aansprakelijkheid van Trimsalon Pure Fur is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat door Trimsalon Pure Fur daartoe afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.

9.4. Mocht de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet uitkeren, dan is de aansprakelijkheid van Trimsalon Pure Fur in totaliteit beperkt tot het factuurbedrag dat Trimsalon Pure Fur voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

9.5. De limiteringen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet en grove schuld aan de zijde van Trimsalon Pure Fur

9.6. Trimsalon Pure Fur is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade is Trimsalon Pure Fur nimmer aansprakelijk.

9.7. Elke aan Trimsalon Pure Fur gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

9.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk twee gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

9.9. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 10- Retentierecht

10.1. Behoudens het geval waarin betaling achteraf is overeengekomen, is Trimsalon Pure Fur gerechtigd het huisdier onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit vorderen, is Trimsalon Pure Fur gedurende het verzuim van de opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een pension. Alle door Trimsalon Pure Fur redelijk te maken kosten, waaronder huisvestingskosten en de kosten in verband met het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11- Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1. Op de tussen Trimsalon Pure Fur en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Trimsalon Pure Fur en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter, tenzij de wet dwingendrechtelijke anders voorschrijft of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.